ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟ ΤΟΥ Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ

   

1 Εκ κηροπωλησίας

28.500,00

26.850,00

2 Εξ Ιεροτελεστιών

1.500,00

660,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

30.000,00

27.510,00

ΕΙΔΙΚΑ

   

1 Εκ δωρεών

23.000,00

13.720,00

2 Εξ Ερανικής Επιτροπή

6.000,00

16.278,12

ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

   

1 Εκ κρατήσεων Προσωπικού

4.000,00

2.861,28

ΣΥΝΟΛΟ

63.000,00

60.369,40

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ π. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

 

6.430,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

66.799,51

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟ ΤΟΥ Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

1   Μισθοί Προσωπικού

21.000,00

17.820,00

2   Δια ΙΚΑ

8.000,00

6.037,35

3   κρατήσεις

1.200,00

321,12

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΝ

30.200,00

24.178,47

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   

1 Λογ/σμοί ΔΕΚΟ, αγορά κηρού

    γραφική ύλη, κ.λ.π

12.150,00

9.545,28

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

1   Μικροεπισκευές, απρόβλεπτα

4.500,00

2.330,50

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

 

 

1 Δια συντήρηση Μητρ. Γραφείου

   (7% επί των εσόδων)

2.100,00

2.100,00

2 Δια απόσβεση Μ. Οικήματος

   (2% επίτων εσόδων)

600,00

600,00

3 Δι ανέγερση Συνοδ. Μεγάρου

   (0,5% επί των εσόδων)

150,00

134,60

4 Δι Αποστολική Διακονία

   (3% επί των εσόδων)

900,00

807,51

5 Δια Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.( 7% επί των εσόδων)

2.100,00

2.100,00

6 Δια Ραδιοφ. Σταθμό 1%

300,00

269,16

7 Δια συντήρηση αυτοκινήτων Ι.Α.Α

272,00

272,00

8 Δια χαρτόσημο Νομ. Υποχρεώσεων 2,4%

150,00

138,68

 

ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 

 

1 Βοηθήματα, συνδρομές κ.λ.π.

2.576,00

2.577,78

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

1 Δι ανάγκες Ι. Ναού

6.000,00

12.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

61.998,00

56.548,57

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2014

10.250,94

66.799,51

 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Ι. Ναού: μετρητά

4.880,45

Ερανική καταθέσεις            

5.370,49

ΣΥΝΟΛΟ

10.250,94

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ